ห้องพักผู้ป่วย

  • ห้องเดี่ยวปรับอากาศ
  • ห้องวีไอพี
  • ห้องแกรนด์วีไอพี (เฉพาะแผนกสูตินรีเวชกรรม)
  • ห้องเด็กอ่อน
  • ห้อง ICU เด็กแรกเกิด
  • ห้อง ICU เด็ก (ญาติเฝ้าไม่ได้)
  • ห้องพักผู้ป่วยหนัก ICU/ CCU (ผู้ใหญ่)

ห้องเดี่ยวปรับอากาศ อาคารหมอแวลส์

สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าห้องรวมอาหาร ค่าการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ รวม
โทรศัพท์, โทรทัศน์, ตู้เย็น, ตู้เซฟ 2,400 1,200 350

3,950

ห้องวีไอพี อาคารหมอแวลส์

สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าห้องรวมอาหาร ค่าการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ รวม
โทรศัพท์, โทรทัศน์, ตู้เย็น, ตู้เซฟ, ไมโครเวฟ, ชุดรับแขก 4,700 1,500 350

6,550

ห้องแกรนด์วีไอพี (เฉพาะแผนกสูตินรีเวชกรรม)

สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าห้องรวมอาหาร ค่าการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ รวม
โทรศัพท์, โทรทัศน์, ตู้เซฟ, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, ชุดรับแขก 5,200 1,500 350

7,050

ห้องเด็กอ่อน

สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าห้องรวมอาหาร ค่าการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ รวม
- 800 1,200 350

2,350

ห้อง ICU เด็กแรกเกิด

สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าห้องรวมอาหาร ค่าการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ รวม
- 1,200 1,500 350

3,050

ห้อง ICU เด็ก (ญาติเฝ้าไม่ได้)

สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าห้องรวมอาหาร ค่าการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ รวม
- 1,500 1,500 350

3,350

ห้องพักผู้ป่วยหนัก ICU/ CCU (ผู้ใหญ่)


สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าห้องรวมอาหาร ค่าการพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์อื่นๆ รวม
- 2,600 1,800 350

4,750